Innovació per crear un futur millor segons el nostre valor Hynovative.

17/07/2023

Hydroo participa en projectes de tractament d'aigües residuals impulsats per la UE i la Universitat de Girona.

La cooperació amb la Universitat de Girona (UdG) està en curs en projectes de tractament d'aigües residuals finançats per la Unió Europea (programa INNOQUA). Les bombes verticals multietapa tipus VX funcionen com a circuladores, mentre que les bombes autoaspirants HQX són vitals en un sistema de filtració de microplàstics. L'especificació principal era l'ús de bombes altament eficients en un sistema de demostració per millorar l'eficàcia i la sostenibilitat d'una planta de tractament d'aigües residuals.

INNOQUA és un projecte Horizon 2020 que pretén demostrar en condicions reals un sistema modular de tractament d'aigües basat en la capacitat depuradora d'organismes biològics (cucs de terra, zooplàncton i microalgues). L'objectiu final del projecte és proporcionar un sistema ecològic de sanejament d'aigua per a zones i comunitats rurals, per a indústries amb característiques específiques (com ara l'agricultura i l'aqüicultura), per a constructors d'habitatges sostenibles o propietaris d'habitatges col·lectius i per a països en desenvolupament d'arreu del món.

LIFE BIODAPH2O és un sistema ecoeficient per al tractament terciari d'aigües residuals i la reutilització d'aigua és un projecte demostratiu amb l'objectiu principal d'ampliar i implementar aquest sistema basat en la natura (BIODAPH) en dos llocs de demostració situats en dues regions amb estrès hídric de la Mediterraània. Aquest sistema produirà aigua regenerada que contribuirà a disminuir les abocaments de contaminants als ecosistemes d'aigua dolça i a promoure la reutilització agrícola. El sistema BIODAPH, desenvolupat prèviament durant el projecte INNOQUA, es basa en la capacitat de depuració d'organismes biològics: puces d'aigua (Daphnia), microalgues i biofilms per a l'eliminació de contaminants (nutrients, carboni orgànic, sòlids en suspensió, patògens, metalls pesants, contaminants emergents i prioritaris i microplàstics). Aquest sistema compacte i de baix consum energètic no produeix fangs ni utilitza productes químics per al seu funcionament.